IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI POTROŠAČA HL-COMITATU d.o.o.

Ovim izjavom želimo Vam pružiti detaljnije obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora o kupoprodaji naše robe i drugim povezanim djelatnostima u području trgovine ili korištenja naše web stranice www.24diskont.com, kao i o pravima koja možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka.

1. Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?
Budući da određujemo svrhu i sredstva obrade Vaših osobnih podataka mi smo, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), odgovorni za obradu Vaših osobnih podataka su: HL-COMITATU d.o.o., Zagreb, Drage Gervaisa 9, OIB 54122395830 ; e-mail: info@24diskont.com. Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka molimo Vas da nam se obratite na adresu info@24diskont.com

2. U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa o zaštiti osobnih podataka. Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovim informacijama i to u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:

2.1. PODUZIMANJE PREDUGOVORNIH RADNJI, SKLAPANJE I IZVRŠAVANJE UGOVORA
Registracijom na internet stranici www.24diskont.com, kupnjom kao gost ili pristupanjem samoj stranici kupac daje suglasnost da prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke navedene u registracijskoj formi, te podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge i dr. podatke. Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim navikama kupaca, kao i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe usluga i proizvoda prodavatelja. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa GDPR, odnosno drugim primjenjivim propisima. Sve gore navedene osobne podatke prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Osobne podatke koje nam pružite putem naših javno objavljenih obrazaca na web stranici ili temeljem sklapanja ugovora i/ili druge dokumentacije obrađujemo u svrhu utvrđivanja Vaših potreba i zahtjeva kako bismo Vam mogli prodati robu i pružiti druge usluge koje predstavljaju našu osnovnu djelatnost. Nadalje, osobne podatke obrađujemo u svrhu procjene rizika koje preuzimamo i na temelju koje ćemo odlučiti možemo li Vam pružiti naše usluge. Ako s nama sklopite ugovor o prodaji robe ili nam predate odgovarajući obrazac i/ili zahtjev, obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izvršavanja ugovora.
U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti prodavatelja na mail info@24diskont.com. U slučaju da Kupac ne želi da prodavatelj više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, mora to prodavatelju javiti, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu info@24diskont.com

2.2. ISPUNJAVANJE ZAKONSKIH OBVEZA
Vaše osobne podatke možemo obrađivati radi ispunjavanja naših obveza sukladno zakonskim i podzakonskim poreznih i računovodstvenih propisima.

2.3. LEGITIMNI INTERESI
Vaše osobne podatke imamo pravo obrađivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka koja se temelje na Vašem ugovornom ili drugom odnosu s nama. Naš legitiman interes je npr. obrada osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, kontaktiranja, pružanja usluga, poslovanja, sprječavanja i otkrivanja prijevara ili drugih kaznenih ili prekršajnih djela, te ostalih dolje navedenih svrha. Obrađujemo Vaše osobne podatke i u statističke svrhe kako bismo dobili statističke podatke koji se odnose na naše poslovanje pri čemu pazimo da obrada osobnih podataka u statističke svrhe ne omogućava Vašu identifikaciju.

Vaši podaci prikupljaju se i obrađuju u sljedeće svrhe:
• za Vaše korištenje usluga;
• za pružanje usluga i izvršavanje Vaših zahtjeva;
• kako bi Vam se pružali sadržaji i preporuke na temelju Vaših aktivnosti na Internet stranici;
• za oglašavanje i slanje promotivnih materijala pod uvjetom da ste dali suglasnost za takvo prikupljanje i obradu
• radi unaprjeđenja našeg poslovanja i razvoja usluga koje Vam se pružaju;
• za procjenu i analizu aktivnosti na ovoj Internet stranici, našeg tržišta, korisnika, proizvoda i usluga;
• radi komunikacije s Vama;
• radi analize načina na koji osobe (uključujući i Vas) koje upotrebljavaju naše usluge i sadržaje da bismo ih poboljšali i razvili nove proizvode i usluge prilagođenije željama korisnika;
• u druge svrhe uz Vaš pristanak.

3. Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo?
Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili od Vas putem naših javno objavljenih obrazaca, zahtjeva, sklopljenih ugovora ili druge dokumentacije, To uključuje npr. Vaše osnovne podatke (npr. ime i prezime, prebivalište/boravište, osobni identifikacijski broj, podaci o identifikacijskoj ispravi, adresa elektroničke pošte, broj telefona), podatke iz ugovora, podatke o plaćanjima i/ili dugovanim iznosima. Budući da prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za postizanje određene svrhe, u pojedinim slučajevima je moguće ostvariti svrhu obrade i korištenjem manjeg opsega podataka nego što je prethodno opisano.

4. Kome će osobni podaci biti otkriveni?
Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako je utvrđeno propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti fizičkim i pravnim osobama, tijelima javne vlasti ili drugim tijelima (primatelji). Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi ćemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade. Može se raditi o sljedećim primateljima:

Tijela javne vlasti, sudovi i ostali primatelji
Vaše osobne podatke možemo, ako je tako određeno zakonom ili drugim propisom, dostaviti i tijelima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaća kao npr. ministarstvu nadležnom za poslove financija, ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, nadležnom državnom odvjetništvu kao i sudu, javnom bilježniku ili poreznom tijelu za potrebe postupka kojega vode i sl. U istim slučajevima Vaše osobne podatke možemo dostaviti i drugim primateljima, tj. fizičkim i pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (npr, pružatelji usluga tiska, pružatelji poštanskih i kurirskih usluga, prevoditelji, pružatelji IT usluga, vjerovnici, financijske ustanove, ovlašteni revizori/revizorska društva, odvjetnici, javni bilježnici i dr.). Ako za obradu Vaših osobnih podataka angažiramo druge fizičke ili pravne osobe koji će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u naše ime i prema našim uputama (izvršitelji obrade), na temelju pisanog ugovora angažirat ćemo samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava.

5. Gdje će se obrađivati Vaši osobni podaci?
Vaši osobni podaci se obrađuju unutar našeg društva i Republike Hrvatske. Osobni podaci neće se dostavljati se primateljima u trećim zemljama.

6. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje ili propisi o računovodstvu. Osim toga, osobne podatke čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da budu postavljeni pravni zahtjevi temeljem sklopljenog ugovora, a što uključuje i zakonom propisano razdoblje (npr. radi mogućnosti ovrhe) nakon pravomoćnog okončanja sudskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg postupka pokrenutog radi ostvarivanja prava i obveza vezanih za ugovore o prodaji robe. Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole izvršit ćemo brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

7. Koje su posljedice ako nam ne pružite svoje osobne podatke?
U slučajevima kad nam Vaši osobni podaci nisu nužni i neophodni, isto na Vas nema posebnih učinaka. U određenim slučajevima su nam Vaši osobni podaci potrebni su za obavljanje naše osnovne poslovne djelatnosti. Ako nam u tim slučajevima ne pružite osobne podatke ili to ne učinite u mjeri u kojoj su nam ti podaci potrebni, nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor i nećemo moći izvršiti svoje obveze iz ugovora. Molimo Vas da posebno obratite pažnju da ako zbog ne pružanja potrebnih osobnih podataka nećemo biti u mogućnosti izvršiti svoju obvezu iz ugovora mi ne snosimo odgovornost za neispunjavanje ugovorne obveze s naše strane. U slučajevima propisanim posebnim propisima, odbijanje pružanja određenih osobnih podataka može imati za posljedicu da s Vama ne smijemo sklopiti ugovor.

8. Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?
Uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:
• pravo na pristup - pravo na dobivanje informacije o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje i dr.
• pravo na ispravak - pravo na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka pravo na brisanje („pravo na zaborav") - pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i dr. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
• pravo na ograničenje obrade - pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate točnost podataka, kada se protivite brisanju nezakonito obrađenih podataka)
• pravo na prigovor - pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
• pravo na prenosivost podataka - pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili na ugovoru
• pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka uključujući izradu profila - pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na Vas ili na sličan način značajno na Vas utječu, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje Vašeg ugovora, ako je dopuštena pravom EU-a ili nacionalnim pravom koji se propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika
• pravo na povlačenje privole - ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole službeniku za zaštitu podataka, dolaskom u naš poslovni prostor ili putem korisničkog (web) sučelja, ako je primjenjivo. U tom slučaju mi više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako ne postoji druga pravna osnova za njihovu obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja

Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.
Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarivanjem prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi, imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu. Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.
Trgovačko društvo BIKER.SHOP d.o.o., Zagreb, Našička 23, OIB:10366165225 donijelo je

PRAVILNIK O KOLAČIĆIMA
Na internetskim stranicama trgovačkog društva HL-COMITATU d.o.o. primjenjuju se kolačići (cookies).

OPĆENITO O KOLAČIĆIMA
Kolačići su male datoteke (najčešće u obliku slova i brojeva), koje se spremaju na uređaj korisnika prilikom posjeta određenoj Internet stranici te omogućavaju Internet stranici da prepozna uređaj korisnika kada sljedeći put posjeti tu stranicu. Kolačići se povezuju isključivo s anonimnim korisnikom, stoga nije moguća objava osobnih podataka korisnika. Kolačići omogućavaju prijave u profil u slučaju registracije na Internet stranici, omogućuju da korisnik ostane prijavljen, ubacivanje proizvoda u košaricu, pamćenje izbora jezika na stranici, kao i dodatne funkcionalnosti – popust promjene layouta Internet stranice.

VRSTE KOLAČIĆA Postoje četiri različite kategorije kolačića: nužni, funkcionalni, analitički i marketinški.
Nužni kolačići omogućavaju normalno funkcioniranje Internet stranice i bez njih stranica ne može ponuditi sadržaj svojim korisnicima. Ako se radi o web shopu, kao što je slučaj kod nas, tada nužni kolačići nisu samo tehničke naravi, omogućavanje stavljanja proizvoda u košaricu, vršenje plaćanja se također smatra nužnim kolačićima.
Funkcionalni kolačići dodaju određene funkcionalnosti Internet stranici te je potrebno da vlasnik stranice označi koje funkcionalnosti takvi kolačići pružaju, kako bi korisnik Internet stranice mogao odlučiti trebaju li mu takve funkcionalnosti.
Statistički kolačići omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa u svrhu mjerenja i poboljšanja učinkovitosti Internet stranice.
Statistički kolačići omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa u svrhu mjerenja i poboljšanja učinkovitosti Internet stranice. Ovi kolačići se postavljaju na uređaj korisnika prilikom posjete Internet stranici, a omogućuju dodatne analize vlasniku Internet stranice. Takvi kolačići služe kao agregat informacija o tome koliko je korisnika posjetilo Internet stranicu iz Hrvatske, koliko iz drugih država, u koje vrijeme je najviše korisnika na Internet stranici i slično.
Marketinški kolačići su kolačići koji imaju određeni identifikator i omogućuju daljnje marketinške aktivnosti u odnosu na ponašanje korisnika. Takvi kolačići imaju identifikator i time vlasnik stranice ili treće strane isto mogu koristiti u svojim analizama. Kolačići ove kategorije ostaju na uređaju korisnika sve dok se ne obrišu ili dok im nije isteklo predviđeno vrijeme, a dok god postoje, vlasnik stranice ili treće strane mogu prikupljati informacije o korisniku kako bi se korisniku pružalo personalizirane oglase, obzirom na podatke koji su prikupljeni o korisniku.

Prema izvoru kolačići mogu biti
Kolačići prve strane – postavlja ih vlasnik Internet stranice koju korisnik posjećuje kolačići koji dolaze s naše stranice, a koji kolačići mogu biti stalni ili privremeni-na taj način možemo sačuvati podatke koji će ponovno biti korišteni prilikom sljedećeg posjeta našoj stranici)
Kolačići treće strane kolačići koje su na stranicu vlasnika postavili vanjski poslužitelji radi pribave statističkih podataka o posjećenosti i načinu uporabe stranice – na taj način se prati korištenje Interneta u marketinške svrhe – npr. Facebook, Google, chat bot – vlasnik Internet stranice nema pristup ni kontrolu nad ovim kolačićima. Korisnik treba provjeriti odgovarajuća pravila o privatnosti tih trećih strana. Ako se nalazite u Europskoj uniji možete saznati više o tome kako treće strane koriste ove vrste kolačića na sljedećoj poveznici: http://www.youronlinechoices.eu/.

Prema trajanju kolačići mogu biti
privremeni – zovu se još i kolačići sesije. Sesija je vrijeme tijekom kojeg je Internet preglednik otvoren te se privremeni kolačići brišu s uređaja korisnika odmah nakon zatvaranja internetskog preglednika, tj. pohranjeni su samo tijekom posjeta Internetskoj stranici i trajni, odnosno stalni - ostaju na Vašem uređaju i nakon zatvaranja internetskog preglednika tijekom svog roka trajanja koji je ranije predviđen. Odabir za postavke kolačića je trajni kolačići i tijekom roka trajanja tog kolačića neće korisnika tražiti da ponovno bira postavke za kolačiće, nego će ih pamtiti – sve dok im ne istekne rok ili dok korisnik ručno ne obriše kolačić
Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.
Internetske stranice Biker.shop upotrebljavaju Google Analytics, odnosno uslugu analize korištenja koju pruža Google, Inc. te u tu svrhu Google Analytics upotrebljava kolačiće. Vaši podaci, uključujući IP adresu se u anonimnom obliku prenose Google koji podatke pohranjuje na poslužiteljima u Sjedinjenim Američkim Državama. Također se, putem kolačića i neki drugi podaci prenose u Sjedinjene Američke Države, poput podataka koje putem kolačića prikuplja Microsoft, Facebook i drugi. Na navedeno dajete privolu prihvaćanjem korištenja kolačića.

Nužni kolačići Kolačići koji su neophodni da bi naša stranica mogla ispravno funkcionirati. Oni omogućavaju ispravan rad stranice, bilježe postavke kolačića koje je korisnik odabrao te sprječavaju moguće zlonamjerne radnje na našim stranicama te tako osiguravaju sigurno okruženje za unos podataka prilikom registracije ili narudžbe proizvoda na našoj stranici.

Statistički kolačići omogućavaju praćenje načina korištenja naše Internet stranice na način da prikazuje koji sadržaj korisnici pregledavaju najmanje, a koji najviše, kao i u kojem razdoblju je najveća posjećenost i druge informacije koje nam mogu biti korisne. Ovi kolačići nisu nužni za ispravan rad naše stranice te se spremaju samo u slučaju izričite suglasnosti korisnika stranice.

Marketinški kolačići prate na koji se način korisnici služe našom Internet stranicom, a informacije koje dobijemo putem ovih kolačića koristimo za unaprjeđenje naše usluge i ponude. Ovi kolačići također omogućuju drugim stranicama koje prikazuju oglase (poput Googlea i Facebooka) da korisnicima prilikom posjeta drugim Internet stranicama prikazuju personalizirane oglase koji ovise o ponašanju korisnika na našoj stranici pa se na taj način povećava vjerojatnost da će sadržaj koji korisnik pregledava biti onaj koji traži i za koji je iskazivao interes.